Regulamin

Właścicielem serwisu Memosort.com jest COGISION Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-535) przy ul. Polnej 13A lok. 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338121, REGON 301226352, NIP 7792364625 z kapitałem zakładowym w wysokości 341 600,00 zł, wpłaconym w całości.
§ 1

[ Definicje ]


 1. Serwis” – serwis internetowy oferujący Oprogramowanie przeznaczone do wsparcia procesu projektowego i prac koncepcyjnych w zakresie technik prowadzonych metodą warsztatową pomiędzy członkami zespołu poprzez umożliwienie natychmiastowej ewaluacji oraz digitalizacji wypracowanych rezultatów dostępny pod adresem Memosort.com.

 2. Regulamin” – niniejszy regulamin serwisu „Memosort.com” stanowiący treść umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

 3. Usługodawca” – właściciel serwisu Memosort.com.

 4. Użytkownik”- osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu.

 5. Usługa” – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Oprogramowania.

 6. Oprogramowanie” – wszelkie aplikacje dostępne w Serwisie.
§ 2

[ Warunki zawarcia i rozwiązania umowy ]


 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

 2. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci internetowej (usługa on-line w modelu SaaS – Software as a Service).

 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 4. Momentem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jest moment, w którym Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi.

 5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Oprogramowania to:

  • komputer z procesorem 1 gigahertz (GHz) lub szybszy 32-bit (x86) lub 64- bit (x64)

  • 1 gigabyte (GB) RAM (32- bit) lub 2 GB RAM (64-bit)

  • 16GB wolnego miejsca na dysku (32-bit) lub 20 GB (64-bit)

 6. Informacje dotyczące aktualnej oferty Serwisu, cenniki oraz opis Usługi znajduje się na stronie internetowej Serwisu.

 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Oprogramowania poprzez:

  1. rejestrację polegającą na wpisaniu adresu poczty elektronicznej oraz hasła w oknie rejestracji Serwisu lub

  2. link do konkretnego projektu od zarejestrowanego Użytkownika.

 8. W przypadku wykupienia przez Użytkownika miesięcznej subskrypcji opłata za kolejne miesiące świadczenia Usługi pobierana jest automatycznie zgodnie z aktualnym Cennikiem. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji ze skutkiem na następny okres rozliczeniowy (przed pobraniem kolejnej opłaty).

 9. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 3 lub § 4.

 10. W momencie wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Oprogramowania.


§ 3

[ Prawa własności intelektualnej ]


 1. Oprogramowanie jest programem komputerowym chronionym przez prawo autorskie. Wszelkie prawa od Oprogramowania oraz pozostałych elementów Serwisu są zastrzeżone, a ich właścicielem jest Usługodawca.

 2. Usługodawca, w chwili przyznania dostępu do Usługi zgodnie z postanowieniami § 2, udziela Użytkownikowi odwołalnej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z udostępnionych części Oprogramowania w zakresie zwykłego stosowania Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem dla użytkownika końcowego – poprzez uruchamianie i wyświetlanie w przeglądarce internetowej (usługa on-line) – bez prawa do udzielania dalszych sublicencji.

 3. Użytkownik nie ma prawa dzierżawić, wypożyczać ani udostępniać Oprogramowania osobom trzecim w jakiejkolwiek inny, niewyrażony w niniejszej umowie, sposób.

 4. Użytkownik, z chwilą umieszczenia w Serwisie – poprzez Aplikację lub w inny dowolny sposób – jakichkolwiek treści będących przedmiotem prawa autorskiego lub innych praw własności intelektualnej, gwarantuje, że treści te nie naruszają praw osób trzecich i udziela Usługodawcy bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, niewyłącznej licencji upoważniającej do korzystania z tych treści w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi na odpowiednio wysokim poziomie. Licencja upoważnia Usługodawcę w szczególności do:

  1. zapisu cyfrowego, przechowywania, tworzenia kopii zapasowych, zwielokrotniania i wyświetlania treści na serwerach własnych oraz należących do podmiotów trzecich;

  2. rozpowszechniania treści w sposób każdorazowo określony przez Użytkownika stosującego Aplikację, polegającego m.in. na publicznym udostępnianiu treści w taki sposób aby nieograniczony lub ograniczony krąg osób mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

 5. Użytkownik z chwilą umieszczenia w Serwisie wizerunku swojego lub osób trzecich wyraża zgodę na rozpowszechnianie tego wizerunku w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi oraz oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek umieszcza, udzieliły takiego zezwolenia.

 6. Użytkownik wyraża zgodę na oznaczanie treści umieszczanych w Serwisie swoim loginem oraz:

  1. imieniem;

  2. nazwiskiem;

  3. nazwą stanowiska;

  4. adresem e-mail;

  5. numerem telefonu

w przypadku gdy dobrowolnie udostępni którąkolwiek lub wszystkie dane wymienione w pkt. a-e.

 1. Użytkownik może żądać usunięcia wskazanych przez siebie enumeratywnie treści oraz ich kopii zapasowych z serwerów Usługodawcy i podmiotów trzecich, z którymi ten współpracuje w celu świadczenia Usługi. W takim wypadku Usługodawca może zawiesić lub ograniczyć zakres świadczonej Usługi. Żądanie usunięcia treści powinno być przesłane na adres contact@memosort.com.


§ 4

[ Warunki korzystania z Usługi ]


 1. Usługodawca w ramach Serwisu udostępnia Użytkownikowi Oprogramowanie oraz niezbędną przestrzeń na serwerach należących do Usługodawcy oraz podmiotów zewnętrznych. Oprogramowanie może być stosowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w § 1.

 2. Użytkownik stosuje Oprogramowanie na własne ryzyko. Usługodawca udostępnia Oprogramowanie „w takim stanie, w jakim się znajduje („as is“), nie udzielając gwarancji ani rękojmi zarówno na Oprogramowanie jak i Usługę. Wszelkie gwarancje na Oprogramowanie oraz Usługę, wyraźne lub dorozumiane, w tym w szczególności gwarancja przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz zadowalającej jakości są wyłączone. Usługodawca nie gwarantuje w szczególności:

  1. niezakłóconej możliwości stosowania („działania“) Oprogramowania;

  2. usunięcia ewentualnych wad Oprogramowania;

  3. kompatybilności Oprogramowania z programami stworzonymi przez osoby trzecie.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz osób trzecich za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne, wynikowe i moralne, a w szczególności szkody wynikające z utraty, niedokładności lub uszkodzenia danych, uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych przez osoby trzecie, zakupu zastępczych towarów bądź usług, utraty spodziewanego zysku, oszczędności i reputacji, wynikłe w jakikolwiek sposób z winy nieumyślnej Usługodawcy - w tym, ale nie wyłącznie – wskutek usterek Oprogramowania, deliktów, niezachowania należytej staranności, niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Usługodawcę, stosowania, niewłaściwego stosowania, niemożności zastosowania, zakłóceń w stosowaniu Oprogramowania przez Użytkownika, nawet w razie uprzedzenia Usługodawcy o możliwości wystąpienia takich szkód.

 2. Odpowiedzialność, gwarancje i rękojmie Usługodawcy są wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Jednak żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie narusza praw Użytkownika, które przyznane mu są na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów regulujących ochronę konsumenta i prawa, które z zastrzeżeniem § 8 ust. 5, okaże się właściwe dla niniejszej umowy.

 3. Usługodawca ma prawo wprowadzać ulepszenia lub zmiany do Oprogramowania w każdym momencie, bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Użytkownik nie będzie (ani nie zezwoli osobom trzecim) wykorzystywał Oprogramowania do monitorowania lub zbierania informacji umożliwiających identyfikację osób korzystających z sieci Internetowej, nie będzie łączył danych zebranych z witryn(y) wobec których zastosuje Oprogramowanie z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację danej osoby z jakiegokolwiek źródła. Użytkownik będzie przestrzegał przepisów prawa państwa, na terenie którego zastosuje Oprogramowanie, dotyczących ochrony prywatności oraz związanych ze zbieraniem informacji o odwiedzających jego witryny internetowe.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania w Serwisie oraz nierozpowszechniania za pomocą Serwisu, bezpośrednio lub poprzez odesłania, treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:

  1. treści naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;

  2. treści stanowiących niezamówioną informację handlową;

  3. treści wulgarnych, obraźliwych, oszczerczych, lub w inny sposób naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich;

  4. treści o charakterze pornograficznym;

  5. treści propagujących przemoc, terroryzm, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów na tle religijnym;

  6. treści zakłócających działanie urządzeń Usługodawcy lub osób trzecich takich jak wirusy komputerowe itp.;

  7. treści naruszających prawa własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich lub nawołujących do naruszenia tych praw.

 5. Usługodawca nie monitoruje treści zamieszczanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.

 7. Użytkownik odpowiada w pełni za umieszczone przez siebie w Serwisie treści i zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy od odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich związane z ich eksploatacją. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przejęcia i zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich oraz pokrycia wszelkich kosztów, w tym w szczególności kosztów postępowań sądowych, pomocy prawnej, zastępstwa procesowego, zapłaty odszkodowań, zadośćuczynień oraz jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz osób trzecich.
§ 5

[Zasady przechowywania i udostępniania projektów]


 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi tworzenie projektów, do których Użytkownik wprowadza treści takie jak tekst, video, linki etc.

 2. Treści usuwane są przez Usługodawcę w przypadku usunięcia konta Użytkownika, niezależnie od powodów dla których konto to jest usuwane. W przypadku konieczności usunięcia treści z innych powodów, Usługodawca poinformuje o tym na stronie internetowej Serwisu lub w wiadomości wysłanej na adres e-mail stanowiący login Użytkownika.

 3. Dostęp oraz możliwość eksportu treści możliwe są po zakupie jednego z płatnych programów dostępu do Usługi na zasadach wskazanych w cenniku dostępnym na stronie internetowej Serwisu.

 4. Udostępnienie treści poprzez przesłanie/przekazanie innemu Użytkownikowi (zarejestrowanemu lub niezarejestrowanemu) linku do projektu skutkuje brakiem możliwości ograniczenia dostępu do tego projektu w późniejszym czasie.§ 6

[ Polityka Prywatności ]


 1. Użytkownik przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi. W celu rejestracji w Serwisie niezbędne jest podanie adresu e-mail Użytkownika, w celu dokonania płatności w Serwisie niezbędne jest podanie danych wymaganych przez pośrednika w transakcji – 2CheckOut.com. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia lub ogranicza świadczenie Usługi. Użytkownik, obok danych, które przekazuje Usługodawcy, może dobrowolnie umieszczać w Serwisie swoje dane w celu udostępnienia ich innemu Użytkownikowi.

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Konto Użytkownika usuwane jest w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.

 4. Serwis używa plików cookies, które pozwalają na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Usługodawcę danych diagnostycznych, użytkowych, technicznych lub innych, w tym między innymi informacji o komputerze, systemie i oprogramowaniu oraz urządzeniach peryferyjnych Użytkownika w celu utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, oraz w celu wyświetlania dla niego odpowiedniej treści. Dane te przesyłane będą przez Oprogramowanie niezależnie od bezpośredniej aktywności Użytkownika. Usługodawca nie ma możliwości powiązania ich z konkretnym Użytkownikiem bez ponoszenia nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Możliwość używania przez Serwis plików cookie może zostać wyłączona przez odpowiednie ustawienia przeglądarki.

 5. W przypadku stosowania Oprogramowania, w wyniku którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) tj. w szczególności w przypadku zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania danych osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania właściwych dla siebie przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych. W większości przypadków przed zastosowaniem Oprogramowania we wskazanym wyżej celu konieczne będzie uzyskanie uprzedniej zgody osób, których dane będą za jej pomocą przetwarzane.§ 7

[Reklamacje ]


 1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności Usługi z umową.

 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@memosort.com lub pisemnie na adres ul. Polna 13A/20, 60-535, Poznań.

 3. W przypadku uznania reklamacji Użytkownik uzyska dostęp do pełnowartościowej, zgodnej z umową Usługi lub, jeżeli nie będzie to możliwe, zwrot zapłaconej ceny.


§ 8

[ Postanowienia końcowe ] 1. Podstawą wykładni Regulaminu jest jego polska wersja językowa.

 2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Usługodawcy z wyjątkiem sporów, dla których właściwość sądu określają bezwzględnie obowiązujące przepisy regulujące ochronę konsumentów.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 2 dni od daty udostępnienia nowej wersji na stronie internetowej Usługodawcy. Brak akceptacji regulaminu w zmienionej wersji jest równoznaczny z rozwiązaniem niniejszej umowy. Jeżeli mimo braku akceptacji zmiany Regulaminu Użytkownik nie powstrzyma się od korzystania z Serwisu, będzie to równoznaczne z akceptacją Regulaminu w zmienionej wersji.

 5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione innymi ważnymi, skutecznymi postanowieniem, które w maksymalnym stopniu odpowiadać będą celowi, jakie strony chciały osiągnąć postanowieniami uznanymi za nieważne lub nieskuteczne.

English version